Dansk økonomi på rette kurs

27-08-2013Pressemeddelelser

Optimismen og troen på fremgang breder sig både i Danmark og udlandet. Det peger mod en højere efterspørgsel i den kommende tid både fra danske forbrugere og virksomheder og fra udlandet. Dermed styrkes mulighederne for en vending i dansk økonomi i andet halvår 2013. Det fremgår af Økonomisk Redegørelse, som økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har offentliggjort i dag.

Væksten i dansk økonomi ventes at vende tilbage i anden halvdel af i år, og der er udsigt til, at beskæftigelsen atter vil stige.

BNP skønnes at vokse med 0,2 pct. i år og 1,6 pct. næste år. Den beskedne vækstrate for 2013 dækker over fremgang i andet halvår, så BNP i 4. kvartal er i omegnen af 1½ pct. højere end i samme kvartal året før.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

 

”Det er for tidligt at sige, at vi er igennem krisen, og der vil stadig være udfordringer, som vi skal håndtere i de kommende år. Vi er netop gået ind i det halvår, hvor vi forventer, væksten kommer. Regeringen er lykkes med at holde hånden under beskæftigelsen. De reformer, der er gennemført, skaber mulighed for et holdbart opsving i dansk økonomi. Vi får ikke nogen prangende vækst i år, men dansk økonomi er på rette kurs.”

Margrethe Vestager

 

I år er det overvejende den indenlandske efterspørgsel, som vil give anledning til vækst i hele økonomien, især i form af private investeringer. Fra næste år ventes eksporten igen at blive en væsentlig drivkraft. Forventningen er også, at det private forbrug kommer op i fart fra næste år.

Den økonomiske politik understøtter en vending i dansk økonomi. Investeringsvinduet fortsætter året ud, og forbrugernes indkomster øges som følge af skattelettelser og lave renter. Samlet vurderes finanspolitikken og de øvrige økonomisk-politiske tiltag, som er gennemført siden 2012, at understøtte BNP med knap ½ pct. i både 2013 og 2014. Både det planlagte offentlige forbrug og de offentlige investeringer ligger i disse år på et højt niveau i et historisk perspektiv. 

Arbejdsmarkedet har været kendetegnet ved stor stabilitet siden 2010 trods svage konjunkturer. Den ventede fremgang i dansk økonomi vurderes at være tilstrækkelig til at sikre en gradvis stigende beskæftigelse og faldende ledighed i prognoseperioden. De langsigtede reformer sikrer, at et kommende opsving ikke holdes tilbage af et stramt og stift arbejdsmarked.

 

Fakta: Hovedpunkter fra Økonomisk Redegørelse

 

  • BNP skønnes at vokse med 0,2 pct. i år og 1,6 pct. næste år. Den meget beskedne årsvækstrate for 2013 er en konsekvens af det markante fald i BNP i slutningen af sidste år og den fortsat træge udvikling i første del af i år. Forventet fremgang i anden halvdel af i år indebærer, at BNP i 4. kvartal 2013 ventes at være i omegnen af 1½ pct. højere end i samme kvartal året før. 
  • I forhold til vurderingen i  Økonomisk Redegørelse , maj 2013, er der tale om en nedjustering af vækstskønnet i 2013 fra 0,5 pct. til 0,2 pct. Nedjusteringen skyldes, at de foreliggende nøgletal fra Danmarks Statistik peger på en svagere udvikling i første halvdel af 2013 end forventet. Derimod er forventningerne til anden halvdel af 2013 og 2014 fastholdt i forhold til vurderingen i maj. 
  • I år er det den indenlandske efterspørgsel, der driver væksten i økonomien. Det afspejler primært højere investeringer i virksomhederne. Samtidig er grundlaget for fremgang i det private forbrug styrket. Inflationen er faldet markant i år, og de disponible indkomster øges som følge af skattelettelser og lave renter. Større optimisme blandt forbrugerne tyder på, at manglende tillid til den økonomiske situation ikke vil holde privatforbruget tilbage. Den bedre stemning understøttes blandt andet af stigende boligpriser og forventninger om faldende ledighed. 
  • Bedringen i udlandet betyder, at eksporten gradvist kan vende tilbage som en vigtig drivkraft i dansk økonomi. I 2014 ventes således igen et væsentligt vækstbidrag fra eksporten. Derved bliver fremgangen i dansk økonomi også mere selvbærende. 
  • Den ventede fremgang i dansk økonomi vurderes at være tilstrækkelig til at sikre en gradvis stigende beskæftigelse og faldende ledighed i prognoseperioden. Ledigheden ventes i forhold til 2012 at være faldet med ca. 14.000 personer til et årsgennemsnit på 148.000 personer i 2014. Arbejdsmarkedet har været kendetegnet ved stor stabilitet siden 2010 trods svage konjunkturer. Det skal blandt andet ses i lyset af, at der har været råderum i den økonomiske politik til at understøtte arbejdsmarkedet. 
  • Den samlede økonomiske politik vil også i 2013 bidrage til at holde aktiviteten i dansk økonomi oppe. Finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag siden 2012 vurderes at understøtte BNP-niveauet med knap ½ pct. i både 2013 og 2014. 
  • Underskuddet på den faktiske offentlige saldo skønnes at blive 1,7 pct. af BNP i 2013 og 2,0 pct. af BNP i 2014. De strukturelle underskud (som er korrigeret for konjunkturernes påvirkning og særlige forhold) skønnes til 0,2 pct. af BNP i 2013 og 0,4 pct. i 2014. Udviklingen i den strukturelle saldo indebærer, at saldoen samlet set bliver forbedret med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013 på linje med stramningskravet i EU-henstillingen. 
  • Vækstudsigterne er fortsat præget af en vis usikkerhed, om end risikobilledet er blevet mere balanceret. Den internationale fremgang er – særligt i Europa – endnu spæd, og pludselige stemningsskift og markedsreaktioner kan bremse omsvinget. På den positive side trækker, at pengepolitikken fortsat er særdeles lempelig, og at der er sket en betydelig finansiel stabilisering i de sydeuropæiske lande. 
  • Prognosen indebærer en forholdsvis langsom stigning i væksten fra anden halvdel af i år, når der sammenlignes med tidligere vendinger. Fremgangen kan blive større, fx hvis bedringen i udlandet kommer hurtigere og med større styrke, eller hvis forbrugs- og investeringslysten herhjemme efter flere års tilbageholdenhed stiger kraftigere end forudsat.