Arbejdsområder

Familie med hund

Familier

Området omfatter bl.a. indgåelse af ægteskab og skilsmisse, fader- og medmoderskab, forældremyndighed,  navne, adoption samt international børnebortførelse.

Udsatte børn illustrativt foto

Udsatte børn og unge

Området handler om at styrke de personlige ressourcer hos udsatte børn, unge og deres familier, så de kan få samme muligheder for at udvikle sig som deres jævnaldrende.

Udsatte voksne illustrativt foto

Udsatte voksne

Området omfatter mennesker med sociale problemer som fx hjemløshed, misbrug, psykiske lidelser, prostitution eller vold i nære relationer. De kan få hjælp efter serviceloven til at komme ud af problemerne.

Frivillig social indsats

Området beskæftiger sig med frivillighed – både blandt borgere, i organisationer og i kommuner, der samarbejder med den frivillige sektor. Formålet er bl.a. at støtte et aktivt og engageret civilsamfund.

Handicap

Området drejer sig om børn og voksne med fysiske eller psykiske handicap, som kan få sociale indsatser og tilbud efter serviceloven. Støtten tilgodeser bl.a. de behov, der følger med funktionsnedsættelsen.

Analyse og udvikling af data

Ministeriet arbejder ambitiøst med at udvikle analyser og samle data inden for social- og indenrigsområdet. Det skal styrke viden på ministerområdet og fremme, at områderne bliver styret og prioriteret mere efter data.

Internationalt samarbejde

Ministeriet deltager i arbejdet i en række internationale organisationer bl.a. EU, Europarådet, FN og Nordisk Ministerråd.

De kommunale revisionsberetninger

Social- og Indenrigsministeriet har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på Social- og Indenrigsministeriets ressortområde.

Kommunal- og regionaløkonomi

Afdelingen tager sig af rammerne, styringen og overvågningen af kommunernes og regionernes opgaver, struktur og økonomi.

Hustage

Kommuner og regioners styrelse

Afdelingen er øverste tilsynsmyndighed over for kommuner og regioner og har ansvaret for reglerne om kommuners og regioners styrelse og inddeling.

Valg og folkeafstemninger illustrativt foto

Valg og folkeafstemninger

Information om valg til Folketinget, Europa-Parlamentet og kommunale og regionale råd samt folkeafstemninger.

Frikommuneforsøg

Området handler om frikommuneforsøg, hvor udvalgte kommuner får udstrakt frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på.