De kommunale revisionsberetninger

Om arbejdsområdet

Social- og Indenrigsministeriet har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på Social- og Indenrigsministeriets ressortområde. 

Kommunerne skal hvert år sende en revisionsberetning med revisorpåtegning for det forudgående regnskabsår til Social- og Indenrigsministeriet.

Fristen for fremsendelse til ministeriet er hvert år den 31. august, bortset fra Københavns kommune som har frist den 30. november. 

I revisionsberetningen redegør kommunens revisor for eventuelle fejl og mangler i kommunens regnskab og administration på de udgiftsområder, hvor kommunen kan hjemtage statsrefusion. Revisionsberetningen indeholder også oplysninger om væsentlige forhold, som har givet anledning til revisionsbemærkninger.

Social- og Indenrigsministeriet gennemgår kommunens revisionsberetning og tager i den forbindelse stilling til revisors bemærkninger, og yder den vejledning, som revisionsberetningen har givet anledning til. På baggrund af kommunens revisionsberetning træffer Social- og Indenrigsministeriet afgørelse i form af en decisionsskrivelse. I decisionsskrivelsen kan ministeriet f.eks. bede kommunen om at redegøre for tiltag i forhold til kvaliteten af sagsbehandlingen eller rejse krav om tilbagebetaling af udbetalt refusion. 

Social- og Indenrigsministeriet varetager også en vejledningsforpligtelse over for kommunerne og de kommunale revisorer. Ministeriets vejledning omfatter spørgsmål vedrørende regnskabsbekendtgørelsen og finansieringsbestemmelserne i service- og dagtilbudsloven.

 

Spørgsmål

Fremsendelse af spørgsmål og revisionsberetninger skal ske til  revision@sm.dk.