Magtanvendelse

Serviceloven indeholder regler om magtanvendelse og andre indgreb over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Betingelser for brug af magtanvendelse og andre indgreb

En række betingelser skal være opfyldt, før det er tilladt at anvende reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan efter serviceloven bestå i:

  • Anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer
  • Særlige døråbnere ved yderdøre
  • Fastholde eller føre personen væk for at undgå personskade
  • Fastholdelse i personlige hygiejnesituationer
  • Tilbageholdelse i boligen
  • Anvendelse af beskyttelsesmidler
  • Optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke.


Hvem træffer afgørelsen?

De fleste afgørelser om magtanvendelse træffes af kommunen. Afgørelse om flytning uden samtykke træffes dog af Familieretshuset efter indstilling fra kommunen.

Afgørelser om magtanvendelse kan ankes til Ankestyrelsen.

Registrering og indberetning af magtanvendelse

Enhver form for magtanvendelse skal registreres og indberettes af tilbuddet til den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold og til kommunalbestyrelsen i den kommune, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet.

Har den borger, som indberetningen vedrører, ophold i et regionalt eller et kommunalt botilbud, skal tilbuddet desuden orientere den kommunale eller regionale driftsherre om magtanvendelsen.

Gå til Socialstyrelsens side med skemaer til tilbud der skal indberette magtanvendelse