Brexit

Læs om, hvordan borgernes retsstilling på socialområdet påvirkes, og om konsekvenserne for herboende britiske statsborgeres valgret og valgbarhed, når Storbritannien d. 31. januar 2020 forlader EU.

Læs mere om Brexit på Udenrigsministeriets hjemmeside

Britiske statsborgere med bopæl i Danmark

Det er en betingelse for at have ret til hjælp efter serviceloven, at man har lovligt ophold i Danmark. Hjælpen kan for eksempel bestå i hjælp og støtte til udsatte børn og voksne, kompensation til borgere med handicap og personlig og praktisk hjælp til ældre.

Eksport af danske ydelser

Danske statsborgere, andre EU-borgere og britiske statsborgere har under visse omstændigheder ret til at tage nogle ydelser efter dansk lovgivning med sig ud af landet. Dette følger af forordning 883/04 og gælder, hvis en EU-borger anses for at være ’socialt sikret’ i Danmark, men har bopæl i et andet EU-land. De ydelser, man kan tage med sig, er bl.a. ydelser efter serviceloven, der har karakter af kontantydelser efter EU-retten.

Med udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien er retten til ydelser fra Danmark uændret, så længe udtrædelsesaftalen gælder (frem til udgangen af 2020).

Valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Brexit har betydning for herboende britiske statsborgeres ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg samt Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Læs mere om, hvad Brexit betyder for din ret til at stemme og stille op til valg i Danmark som herboende britisk statsborger

Kontakt

Spørgsmål på området sendes til Social- og Indenrigsministeriet på sim@sim.dk .