Brexit

Læs om, hvordan borgernes retsstilling på socialområdet påvirkes, og om konsekvenserne for herboende britiske statsborgeres valgret og valgbarhed, når Storbritannien d. 31. januar 2020 forlader EU.

Danmark og resten af EU’s medlemsstater arbejder for at få en udtrædelsesaftale på plads med Storbritannien. Men hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes af både det britiske parlament og af Europa-Parlamentet, udtræder Storbritannien af EU uden en aftale og uden overgangsperiode, det såkaldte "no-deal Brexit".

Læs mere om Brexit på Udenrigsministeriets hjemmeside

Britiske statsborgere med bopæl i Danmark

Det er en betingelse for at have ret til hjælp efter serviceloven, at man har lovligt ophold i Danmark. Hjælpen kan for eksempel bestå i hjælp og støtte til udsatte børn og voksne, kompensation til borgere med handicap og personlig og praktisk hjælp til ældre.

No-deal Brexit - britiske statsborgere med bopæl i Danmark

Folketinget har den 19. marts 2019 vedtaget et lovforslag (Lovforslag nr. L 166), som midlertidigt viderefører visse EU-rettigheder for bl.a. herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale (lov nr. 264 af 25. marts 2019 om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale) (herefter Brexit-loven).

Brexit-loven sættes kun i kraft, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale.

Læs Brexit-loven som vedtaget på Folketingets hjemmeside

Læs mere om Brexit og overgangsloven på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Ved et no-deal Brexit vil britiske statsborgere blive betragtet som tredjelandsstatsborgere (det vil sige en borger fra et ikke-EU-land).   Imidlertid skelner serviceloven ikke mellem EU-borgere og tredjelandsstatsborgere. Derfor vil alle britiske statsborgere, som efter no-deal Brexit fortsat har lovligt ophold i Danmark, også have samme ret til ydelser efter serviceloven som før Brexit.

Overgangsloven sikrer, at herboende briter efter Brexit får samme ret til at blive gift i Danmark, som de har i dag. Briter og deres familiemedlemmer, der ikke er omfattet af overgangsloven, vil blive betragtet som tredjelandsstatsborgere. Det vil være Familieretshuset, der prøver, om man opfylder ægteskabsbetingelserne, og der vil være gebyr herfor.

Eksport af danske ydelser

Danske statsborgere, andre EU-borgere og britiske statsborgere har under visse omstændigheder ret til at tage nogle ydelser efter dansk lovgivning med sig ud af landet. Dette følger af forordning 883/04 og gælder, hvis en EU-borger anses for at være ’socialt sikret’ i Danmark, men har bopæl i et andet EU-land. De ydelser, man kan tage med sig, er bl.a. ydelser efter serviceloven, der har karakter af kontantydelser efter EU-retten.

Hvis udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien vedtages, vil retten til ydelser fra Danmark være uændret, så længe udtrædelsesaftalen gælder.

No-deal Brexit - eksport af danske ydelser

Hvis Storbritannien forlader EU ved et no-deal Brexit, ophører samarbejdet under forordning 883/04 med at omfatte Storbritannien og britiske borgere.

Folketinget har den 19. marts 2019 vedtaget et lovforslag (Lovforslag nr. L 166), der midlertidigt viderefører visse rettigheder, herunder at borgere i en vis periode kan fortsætte allerede påbegyndte forløb med medtagelse til udlandet af tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven til personer, der i hjemmet passer et barn med funktionsnedsættelse. Det vil give de berørte familier tid til at overgå til og indrette sig på bopælslandets ordninger.

Social- og Indenrigsministeriet vil onsdag. den 6. november fremsætte en ændringslov i Folketinget med en teknisk opdatering heraf. Det sker for at sikre , at borgernes ret til eksport gælder 9 måneder efter udtrædelsestidspunktet, uanset hvornår dette er.

Valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Brexit har betydning for herboende britiske statsborgeres ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg samt Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Folketinget har vedtaget en lov, som etablerer en midlertidig overgangsordning på valgområdet for herboende britiske statsborgere. Loven vil først træde i kraft, når Storbritannien træder ud af EU. Loven træder i kraft med Storbritanniens udtræden af EU, uanset om Storbritannien forlader EU med eller uden en udtrædelsesaftale.

Overgangsordningen viderefører de gældende regler om EU-statsborgeres valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg samt Europa-Parlamentsvalg i Danmark for de britiske statsborgere, der på tidspunktet for Storbritanniens udtrædelse har, og siden da uafbrudt har haft, fast bopæl i Danmark.

Læs mere om, hvad Brexit betyder for din ret til at stemme og stille op til valg i Danmark som herboende britisk statsborger

Kontakt

Spørgsmål på området sendes til Social- og Indenrigsministeriet på sim@sim.dk .