Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (BTU)

Social- og Indenrigsministeriet har i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet og KL udarbejdet et koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, som stilles til rådighed for kommunerne.

Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser giver kommunerne et redskab til at sammenligne sig med hinanden og lære af hinanden, så de kan levere bedre service til borgerne. Konceptet består af ni faste spørgeskemaer om brugertilfredsheden på en række velfærdsområder.  Kommunerne, der anvender konceptet, kan indberette resultaterne af deres lokale undersøgelser til et datavarehus med henblik på sammenligning på tværs af institutioner og kommuner. De lokale undersøgelser, som kommunerne melder ind samt resultaterne af en række landsdækkende stikprøveundersøgelser, vises på www.tilfredshedsportalen.dk.

Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser udspringer af aftalen om kommunernes økonomi for 2011. I aftalen anbefales det, at kommunerne hvert andet år offentliggør den brugeroplevede kvalitet blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud, forældre til elever i folkeskoler, forældre til børn i SFO/fritidshjem samt elever i folkeskolen. Initiativet blev fulgt op i aftalen om kommunernes økonomi for 2015, hvor det fremgår, at regeringen og KL ønsker at inddrage brugernes vurdering i tilrettelæggelsen af opgavevaretagelsen. KL vil arbejde for, at betydeligt flere kommuner har uploadet data til Tilfredshedsportalen med udgangen af 2015 og med henblik på en meget høj dækning i 2017. I tilknytning hertil vil regeringen og KL udvikle inspirationsmateriale om anvendelsen af brugertilfredshedsundersøgelser.

Her kan du finde de ni faste spørgerammer, link til hjemmesiden www.tilfredshedsportalen.dk, finde oplysninger om det bagvedliggende Datavarehus, som kommunerne har adgang til samt læse baggrund for konceptet og det gennemførte pilotprojekt.