Spørgeskemaer og dataindsamling

På denne side kan du finde spørgeskemaerne til de sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser og anbefalingerne til dataindsamlingen.

I konceptet for de sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser er der i alt udviklet 9 spørgeskemaer:

• Til forældre til elever i skoler (inkl. specialklasser) (opdateret version januar 2015)

• Til forældre til børn i SFO-Fritidshjem

• Til forældre til børn i dagtilbud (daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud)

• Til modtagere af hjemmepleje

• Til beboere i plejebolig

• Til beboere på botilbud

• Til forældre til børn til og med 5. klasse, der går i klub

• Til elever i 6-9. klasser, der går i klub

• Genoptræningsområdet efter sundhedslovens § 140 samt servicelovens § 86 (nyt)

Find dem i menuen til højre.


Spørgeskemaernes indhold

Hvert spørgeskema består af en fast grundstamme af 5-10 obligatoriske sammenlignelige spørgsmål, som alle brugere skal stilles, uanset hvilken kommune de bor i. De obligatoriske spørgsmål er markeret med fed skrift i spørgeskemaerne. Herudover kan den enkelte kommune efter eget ønske supplere med en række frivillige spørgsmål, der er testet og kvalitetssikret. De frivillige spørgsmål er skrevet med almindelig skrift i spørgeskemaet. Kommunen kan derudover tilføje enkelte egne spørgsmål, som er særligt relevante for den enkelte kommune.   

Det anbefales, at det samlede antal spørgsmål begrænses i videst muligt omfang af hensyn til at sikre høj svarkvalitet og høj svarprocent. For spørgeskemaerne målrettet forældre og elever anbefales det, at det enkelte skema maksimalt har et omfang på 30 spørgsmål. For spørgeskemaet til modtagere af hjemmepleje anbefales maksimalt 25 spørgsmål. For spørgeskemaet til beboere i plejeboliger anbefales maksimalt 20 spørgsmål, og endelig anbefales det, at spørgeskemaet til beboere i botilbud ikke overstiger 15 spørgsmål.   

Brugertilfredsheden måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”meget utilfreds” og 5 er ”meget tilfreds”.

Du kan finde spørgeskemaerne i højre side.

I oktober 2014 blev der udviklet et helt nyt spørgeskema om genoptræning. 

I januar 2015 er spørgeskemaet til forældre til elever i skoler (inkl. specialklasser) blevet opdateret, således det afspejler de ændringer der er sket som følge af folkeskolereformen. Spørgeskemaet for elever i 6-9. klasser er  samtidig udgået, idet spørgeskemaet  i 2015 er blevet afløst af den nye nationale trivselsmåling i folkeskolen. Trivselsmålingen skal gennemføres blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse på alle folkeskoler.


Dataindsamlingsmetode

Spørgeskemaerne målrettet forældre er udformet med henblik på elektronisk besvarelse. Spørgeskemaet til modtagere af hjemmepleje er udformet med henblik på fremsendelse pr. post vedlagt en frankeret svarkuvert. Endelig er spørgeskemaerne til beboere i botilbud og plejeboliger udformet med henblik på udførelse af besøgsinterview med en professionel interviewer.   

Du kan læse mere om anbefalingerne til dataindsamlingsmetoder og generel vejledning til gennemførsel af brugertilfredshedsundersøgelser på KLs hjemmeside om de sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (BTU) på dette link.